สถานีตำรวจภูธรเทิง มีตู้ยามสายตรวจประจำ ตำบล 12ตู้ยาม 

                                    ตู้ยามภูชี้ฟ้า

ร.ต.อ.ณัฐกิตติ์     สุวรรณคำวงศ์         หน.สายตรวจ

ด.ต.วิสุทธิ์           การบุญ

ด.ต.ประพันธ์      จินดาชัย

  

                                   ตู้ยามตับเต่า

ร.ต.ท.อดุลย์         หินคง              หน.สายตรวจ


ด.ต.ภิเษก          วงค์ปัญญา

ด.ต.ธนญชัย         ผู้ผ่อง

 

                                  ตู้ยามร่องแซ่
 

ตู้ยามสันทรายงาม

 

 

                                    ตู้ยามงิ้ว
ร.ต.ท.สุวัจน์       ยะติพันธ์     หน. สายตรวจ
 ด.ต.อนันต์        หมูแก้ว

ด.ต.สมชาติ        หะเกตุกิจ

 

                                    ตู้ยามปล้อง

ร.ต.ท.ราชันย์    จันทร์สุข       หน.สายตรวจ

ด.ต.วสุ             วุฒิเปียง

ด.ต.บุญส่ง              แสนโสม

                                ตู้ยามหนองแรด


   

  

                             ตู้ยามศรีดอนไชย


  

                                ตู้ยามแม่ลอย


ร.ต.ท.บุญโญ         โสภา    หน. สายตรวจ


ด.ต.ธีรยุทธ            ศาภิมล

ด.ต.ศิลทอน          ภูกาบิล

 

                              ตู้ยามเชียงเคี่ยน


ร.ต.ท.เสรี              หาญอุ่นแสง    หน.สายตรวจ

ด.ต.อดิเรก             เวียงคำ

   

                        ตู้ยามห้วยไคร้
 
ด.ค.สมบัติ           ปะสาวะถา        หน. สายตรวจ

ด.ต.ยงยุทธ           สันติภูบาล

ด.ต.หิรัญ               หอมนาน

                                  ด่านตรวจหงาว

1. ร.ต.อ.จีรัฐติกุล       ดอนอ่อนสา                 
2. ร.ต.อ.สังคม          หาแก้ว                       
3. ร.ต.อ.มงคล         วงต์ปิน                       
4. ร.ต.อ.สราวุธ       ราชรองเมือง              
5. ต.ต.ชาติ              ไชยสิทธิ์                    
6. ด.ต.สนธยา         แสงศรีจันทร์             
7. ด.ต.ชนินทร์       เพิ่มสุวรรณ               
8. ด.ต.วิชา             อินต๊ะวิกุล                 
9. ด.ต.วิชิต             พูลพิพิศ
10. ด.ต.สุรัตน์            บุญเรศ
11. ด.ต.ทวีสิน             สมร่าง
12. ด.ต.ใหม่                ไชยจันดี  
13. ด.ต.อริย์ธัช            เที่ยงชนะปพัฒน์
14. ด.ต.อุดร                 ศรีเดช
15. ด.ต.วิรัตน์               แพงพงา
16.ด.ต.ศราวุธ               เชยบา

17.ส.ต.ท.ศรนรินทร์     โยธา