ประวัติสถานีตำรวจภูธรอำเภอเทิง จ.เชียงราย

            

ประวัติสถานีตำรวจภูธรเทิง จ.เชียงราย ได้ถูกจัดตั้งเมื่อ ร.ศ.119 ตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย จนถึงปี 2536 เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2536 ได้ย้ายมาอยู่ที่ทำการหลังใหม่ (อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เขต 2)ตั้งอยู่เลขที่ 148 หมู่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ. เชียงราย โดยมี สิบตำรวจเอก อ้น ไม่ทราบนามสกุล เป็นหัวหน้าสถานีท่านแรก ปัจจุบันมี พันตำรวจเอก ทันชัย  ยศชูสกุล เป็นผู้กำกับการหัวหน้าสถานี  สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบสูงและภูเขาด้านทิศตะวันออก มีแม่น้ำอิง แม่น้ำลาว แม่น้ำหงาว ไหลผ่านลงไปบรรจบแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงของ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล และ อ.เวียงแก่น ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สปป.ลาว และ อ.ภูซาง จ.พะเยา ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.ป่าแดด และ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.เมืองเชียงรายและ อ.เวียงชัยมีพื้นที่รับผิดชอบ 795.5 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล ได้แก่ ตำบลเวียง ตำบลตับเต่า ตำบล
หงาว ตำบลสันทรายงาม ตำบลงิ้ว ตำบลปล้อง ตำบลหนองแรด ตำบลศรีดอนไชย ตำบลแม่ลอย ตำบลเชียงเคี่ยน มีทั้งหมด 156 หมู่บ้าน มีเทศบาลตำบล 6 แห่ง คือ 1. เทศบาลบ้านเวียงเทิง 2. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 3.เทศบาลตำบลงิ้ว 4.เทศบาลตำบลหงาว 5.เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 6.เทศบาลตำบลสันทรายงาม และ องค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง

            การจัดระบบสายตรวจ

            1.สายตรวจตำบล 12 ตู้ยาม กำลังประจำตู้ยาม 2-4 นาย

            2. สายตรวจรถยนต์ 3 สาย กำลังชุดละ 3 นาย

            3.สายตรวจรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 สาย  กำลังชุดละ 2 นาย

            4.สายตรวจเดินเท้า จำนวน 5 ชุด กำลังชุดละ 3-4 นาย

            5.สายตรวจจราจร จำนวน 11 นาย

                                  การจัดหน้าที่ด้านอำนวยการ

                                  1.งานกำลังพล จำนวน 3 นาย

                                  2.งานส่งกำลังบำรุงจำนวน 2 นาย

                                  3.งานศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 นาย

                                 4.งานนโยบายและแผน จำนวน 2 นาย

                                 5.งานการเงินและบัญชี จำนวน 2 นาย

                                  6.งานธุรการป้องกันปราบปราม จำนวน 2 นาย

              งานด้านเสมียนคดี/เปรียบเทียบปรับ

              - เจ้าหน้าที่คดี จำนวน 6 นาย

              - ประจำวัน จำนวน 3 นาย

               งานด้านสืบสวนสอบสวน แบ่งออกเป็น 2 ชุดปฏิบัติการ

                - ชุดปฏิบัติการ ส1 ป. 5 นาย

                 งานสืบสวนปราบปราม

                 - ชุดปฏิบัติการ ส.1 ป.7 นาย

                     งานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

                    - กำลังประกอบด้วย ส. 1 ป.11 นาย