วิสัยทัศน

" ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเทิง จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะด้านการป้องกันปราบปราม ยาเสพติดให้โทษสนองตอบคำสั่งผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือโดยเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อปณะโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเทิง เป็นตำรวจอาชีพ มีเกียรติ และศักดิ์ศรี "

พันธกิจ
 • ถวายความปลอดภัย องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยถือเป็นภารกิจ ที่มีความสำคัญสูงสุด
 • รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 • ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม โดยให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
 • อำนวยความยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
 • ควบคุมและจัดการจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
 • นำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
 • การให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและชุมชน
 • การควบคุมอาชญากรรม ให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชน และชุมชน
 • การอำนวยความยุติธรรม
 • ความมั่นคงของชาติ
 • การควบคุมการจราจร และการบริการสังคม
 • การบริหารจัดการที่ดี